back
Loading...

התחברות

קבלת סיסמה

back

דוחות רכזים

שלום: Name רשימת הקבוצות שלך

        תקנון הצטרפות מועדון לקוחות אקדמי טרוול

  1. אבקש להצטרף לשירות בו תשלחו לי מדי פעם, על פי שיקול דעתכם, פרסומים בדבר מוצרים, שירותים ו/או הטבות (יחד ולחוד – “המוצרים”) באמצעות דואר אלקטרוני (“השירות”). אני מאשר כי עיינתי בדף התקנון וידוע לי כי רישום לשירות משמעו הסכמה לתנאים המפורטים בו והתחייבות לפעול לפיהם.
  2. מבלי לגרוע מהאמור בהיבטים המשפטיים, ידוע לי ואני מאשר כי קבלת השירות כפופה לתנאים הבאים:
    1 הערוצים להעברת הפרסומים הינם בעלי נפח מוגבל. לפיכך, המידע הנמסר במסגרת השירות הינו מידע חלקי בלבד. לקבלת מלוא המידע יש לפנות לחברת אקדמי טרוול 2013.
    2.2 המידע הנמסר במסגרת השירות מתייחס למוצרים המוצעים לזמן מוגבל ובכמות מוגבלת, על פי שיקול דעתה של חברת אקדמי טרוול 2013, אינו כולל את כל התנאים המחייבים לגביהם ואף אינו משקף את מכלול המוצרים הקיימים בחברה.
    2.3 המוצרים מיועדים ללקוחות אקדמי טרוול 2013 בלבד.
    2.4 השירות אינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לקבלת הצעות ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלי לרכישה ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתי העצמאי.

2.5 חברת אקדמי טרוול 2013 רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לשנות ו/או להפסיק באופן סופי או זמני, מלא או חלקי, את השירות.
2.6 קבלת השירות באמצעות מערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות רשת האינטרנט, חשופה לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו’), ציתות לקווי תקשורת, פריצה ע”י גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או מוצג במערכות, שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות ו/או חוסר עדכניות של איזה מהמערכות ו/או איזה משירותיהן וכיוצ”ב.
2.7 כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, ואני רשאי למסרם.
2.8 הפרטים שמסרתי לעיל עשויים להישמר במאגרי המידע של החברה ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד.
3.מסמך זה יהיה בעל תוקף מלא על אף שנערך על גבי צג מחשב.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement